Wykorzystanie Modelu EFQM

Model Doskonałości EFQM jest narzędziem, na którym organizacja może oprzeć proces doskonalenia swojego systemu zarządzania i osiąganych wyników oraz podporządkować ten proces celowi nadrzędnemu – czyli skutecznej realizacji własnej strategii.

Proces doskonalenia z wykorzystaniem Modelu polega na systematycznym realizowaniu cyklu: samoocena - planowanie działań doskonalących – wdrażanie działań doskonalących.

Sam Model EFQM jest wykorzystywany jako zestaw odpowiednio uporządkowanych wymagań, do których organizacja odnosi się w celu dokonania kompleksowej samooceny. Do dokonania samooceny niezbędne jest również wykorzystanie logiki RADAR – gdyż jest on narzędziem umożliwiającym określenie stopnia realizacji przez organizację poszczególnych wymagań Modelu.

Do realizacji pozostałych etapów doskonalenia organizacja może wykorzystać dodatkowe metody i narzędzia (w tym proponowane przez EFQM) oraz doświadczenia i dobre praktyki pozyskane od innych organizacji na zasadzie benchmarkingu.

Koncepcję stosowania Modelu Doskonałości EFQM ilustruje poniższy rysunek:

 

Podstawowym warunkiem wdrożenia Modelu Doskonałości EFQM, tak jak ma to miejsce w przypadku innych systemów i narzędzi, jest zaangażowanie najwyższego kierownictwa. W centrum projektu wdrożenia Modelu EFQM, jest jednak odpowiednio dobrany zespół złożony z kierowników i pracowników organizacji. Zespół ten staje się głównym „motorem” wdrożeniu Modelu, to on realizuje cykl doskonalenia: dokonuje samooceny, planuje działania doskonalące, a jego członkowie stają się liderami większości projektów doskonalących. Dlatego zespół EFQM należy odpowiednio przygotować („uczenie się”) oraz dostarczyć mu odpowiednich narzędzi i metod. 

© 2011 Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie - malin.pl.