Układ logiczny RADAR

Układ logiczny RADAR jest silnym narzędziem oceny i jednocześnie menedżerskim zapewniającym usystematyzowane podejście do badania osiągnięć organizacji.

Z jego pomocą możliwe jest przeprowadzenie szczegółowej oceny stopnia doskonałości każdej organizacji.

 RADAR 2013

 Na najwyższym poziomie układ logiczny RADAR wskazuje, że organizacja powinna:

 • Określić wyniki (Results), jakie zamierza osiągnąć w ramach swojej strategii.
 • Zaplanować i stworzyć spójny zestaw solidnych podejść (Approaches), aby uzyskiwać wymagane wyniki teraz i w przyszłości.
 • Wdrażać (Deploy) podejścia w sposób systematyczny, aby zapewnić ich zastosowanie.
 • Oceniać i doskonalić (Assess and Refine) stosowane podejścia w oparciu o monitorowanie i analizę osiąganych wyników oraz ciągłe uczenie się.

W celu ułatwienia szczegółowej oceny organizacji opracowano 2 tabele punktacji RADAR. Jedną służącą do oceny Potencjału i obejmującą elementy RADAR: „Podejście”, „Wdrożenie”, „Ocena i doskonalenie” oraz drugą do oceny Wyników – obejmującą elementy „Adekwatność i użyteczność” oraz „Poziom”.

W tabelach RADAR każdy element dzieli się na zestaw atrybutów, przedstawionych poniżej:

Analiza POTENCJAŁU

Elementy:

Atrybuty do oceny

PODEJŚCIE: Obejmuje to, co organizacja planuje zrobić oraz  tego uzasadnienie. Pewne podejście ma jasne podstawy, które koncentrują się na obecnych i przyszłych potrzebach organizacji; jest realizowane poprzez dobrze określone procesy oraz jest wyraźnie skoncentrowane na potrzebach stron zainteresowanych. Ponadto, podejścia są zintegrowane, tzn. zintegrowane podejście jest wyraźnie oparte na strategii oraz powiązane z innymi podejściami, tam gdzie jest to stosowne. Udoskonalenia z biegiem czasu zostają wbudowane w podejścia.

 • Pewne
 • Zintegrowane

 

WDROŻENIE: Obejmuje wszystkie działania podejmowane przez organizację w celu wdrożenia podejścia. W organizacji doskonałej podejście będzie wdrażane w odpowiednich obszarach, w sposób systematyczny. Systematyczne wdrożenie jest dobrze zaplanowane i realizowane w sposób odpowiedni dla danego podejścia i organizacji. Istnieje zdolność do wprowadzania zmian w podejściach w odpowiednim czasie.

 • Pełne
 • Ustrukturyzowane

OCENA I DOSKONALENIE: Obejmuje działania podejmowane przez organizację w celu dokonania oceny i doskonalenia  zarówno podejścia, jak i jego wdrożenia. W organizacji doskonałej, podejście i jego wdrożenie będą przedmiotem regularnych pomiarów po kątem ich skuteczności i efektywności. Będą podejmowane działania związane z uczeniem się oraz będą istniały praktyki w zakresie wykorzystywania kreatywności do generowania pomysłów odnośnie nowych lub zmienionych podejść. Rezultaty uzyskane dzięki pomiarom, uczeniu się i kreatywności będą wykorzystywane do identyfikacji, priorytetyzacji oraz planowania i wdrażania udoskonaleń i innowacji

 • Pomiar
 • Uczenie się i kreatywność
 • Doskonalenie i innowacje

 

 

Analiza WYNIKÓW

Elementy:

Atrybuty do oceny

(patrz tabela punktacji)

ADEKWATNOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ: Dane na temat wyników powinny być wyczerpujące, aktualne, rzetelne, dokładne, właściwie posegmentowane, jak również spójne ze strategią oraz potrzebami i oczekiwaniami odpowiednich stron zaintereso-wanych. Relacje pomiędzy odpowiednimi wynikami oraz ich wpływ na siebie nawzajem powinny być rozumiane. Należy określić kluczowe wyniki i ustalić dla nich priorytety.

 • Zakres i adekwatność
 • Wiarygodność
 • Segmentacja

 

POZIOM: W organizacji doskonałej wyniki wykazują pozytywne trendy i/lub utrzymują się na wysokim poziomie. Dla kluczowych wyników wyznaczane są cele, które są odpowiednie oraz są osiągane bądź przekraczane. Wyniki kluczowe są przedmiotem zewnętrznych porównań i wypadają dobrze w porównaniu z  wynikami innych organizacji, zwłaszcza najlepszych w sektorze i/lub światowej klasy. Ustanowione związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy kluczowymi elementami potencjału a kluczowymi wynikami będą dawały pewność, że pozytywne wyniki utrzymają się w przyszłości.

 • Trendy
 • Mierzalne cele
 • Porównania
 • Pewność

 

© 2011 Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie - malin.pl.