Podstawowe zasady doskonałości

Podstawowe zasady doskonałości wyznaczają fundament niezbędny dla osiągnięcia trwałej doskonałości dla każdej organizacji. W treści zasad opisane są cechy doskonałej kultury organizacyjnej.

 

Zasady

Tworzenie wartości dla klienta

Doskonałe organizacje konsekwentnie tworzą wartość dla klientów poprzez rozumienie, przewidywanie i spełnianie ich potrzeb i oczekiwań oraz wykorzystywanie wszelkich szans pojawiających się w tym zakresie. 

Rozwiń zasadę

W praktyce obserwujemy, że doskonałe organizacje:

 • Znają różne grupy swoich klientów zarówno obecnych, jak i potencjalnych oraz przewidują ich różne potrzeby i oczekiwania.
 • Przekładają potrzeby, oczekiwania i potencjalne wymagania na atrakcyjną i zrównoważoną ofertę wartości dla obecnych i potencjalnych klientów.
 • Budują i utrzymują dialog ze wszystkimi swoimi klientami w oparciu o otwartość i przejrzystość.
 • Starają się wprowadzać innowacje i kreować wartość dla swoich klientów włączając ich, tam gdzie to możliwe, w rozwój nowych i innowacyjnych produktów, usług i praktyk.
 • Zapewniają, że pracownicy mają niezbędne zasoby, kompetencje i uprawnienia, aby maksymalizować wartość dla klienta.
 • Ciągle monitorują i dokonują przeglądu doświadczeń i opinii klientów oraz właściwie reagują na wszelkiego rodzaju informacje zwrotne.
 • Porównują swoje wyniki z odpowiednimi danymi porównawczymi oraz wykorzystują swoje mocne strony i możliwości poprawy do maksymalizacji wartości tworzonej dla klienta.

Zapewnienie zrównoważonej przyszłości

Doskonałe organizacje mają pozytywny wpływ na otaczający je świat doskonaląc swoje wyniki i jednocześnie poprawiając warunki ekonomiczne, ekologiczne i społeczne w społecznościach, w których działają. 

Rozwiń zasadę

W praktyce obserwujemy, że doskonałe organizacje:

 • Zabezpieczają swoją przyszłość poprzez definiowanie i komunikowanie głównego celu swojego istnienia, który stanowi podstawę dla wizji, misji, wartości, zasad etycznych i zachowań organizacyjnych.
 • Rozumieją swoje kluczowe kompetencje oraz to, jak mogą tworzyć wspólną wartość z korzyścią dla szerszej społeczności.
 • Integrują koncepcje zrównoważonego rozwoju w swojej głównej strategii, w łańcuchu dostaw oraz procesach oraz alokują zasoby potrzebne do realizacji tych celów.
 • Uznają zasadę „Ludzie, Planeta i Zysk” („People, Planet and Profit”) jako punkt odniesienia, gdy starają się zrównoważyć czasami sprzeczne wymagania, przed jakimi stają.
 • Zachęcają swoich interesariuszy, aby włączali się w działania na rzecz społeczeństwa.
 • Alokują zasoby tak, aby zabezpieczyć długoterminowe potrzeby, a nie tylko krótkoterminowe korzyści, a tam gdzie jest to istotne zapewnić i utrzymać konkurencyjność.
 • Projektują portfel produktów i usług oraz aktywnie i w sposób odpowiedzialny zarządzają całym cyklem życia produktu.
 • Są w stanie wykazać, że mierzą i optymalizują wpływ swoich działań, produktów w całym cyklu ich życia oraz usług na zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i środowisko.
 • Aktywnie podnoszą standardy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w swoim sektorze.

Rozwijanie zdolności organizacji

Doskonałe organizacje rozwijają swe zdolności efektywnie zarządzając zmianą wewnątrz i na zewnątrz granic organizacyjnych.

Rozwiń zasadę

W praktyce obserwujemy, że doskonałe organizacje:

 • Analizują trendy swoich wyników operacyjnych, aby zrozumieć swoje obecne oraz potencjalne zdolności oraz zidentyfikować obszary, gdzie konieczny jest rozwój, aby osiągnąć cele strategiczne.
 • Tworzą skuteczny i wydajny łańcuch dostaw, aby zapewnić, że mogą konsekwentnie dostarczać deklarowaną wartość dla klienta.
 • Rozwijają kulturę, w ramach której nieustająco dążą do udoskonalenia efektywności współpracy i pracy zespołowej w całym łańcuchu wartości.
 • Zapewniają zasoby finansowe, materialne i technologiczne dla wsparcia rozwoju organizacji.
 • Ustanawiają wspólne wartości, odpowiedzialności, zasady etyczne oraz kulturę zaufania i otwartości w całym łańcuchu wartości.
 • Pracują wspólnie z partnerami dla osiągnięcia wspólnych korzyści oraz zwiększonej wartości dla odpowiednich stron zainteresowanych, wspierając się wzajemnie, zasobami i wiedzą.
 • Tworzą odpowiednie sieci kontaktów, aby móc identyfikować potencjalne możliwości partnerstwa w celu zwiększenia swoich zdolności i możliwości tworzenia dodatkowej wartości dla stron zainteresowanych.

Wykorzystywanie kreatywności i innowacji 

Doskonałe organizacje tworzą coraz większą wartość i osiągają coraz lepsze wyniki poprzez ciągłe doskonalenie i systematyczne innowacje wprowadzane dzięki wykorzystaniu kreatywności zainteresowanych stron.

Rozwiń zasadę

W praktyce obserwujemy, że doskonałe organizacje:

 • Ustanawiają podejścia w celu angażowania odpowiednich stron zainteresowanych i wykorzystywania ich zbiorowej wiedzy do generowania pomysłów i innowacji.
 • Tworzą sieci uczenia się i współpracy i zarządzają nimi w celu identyfikacji możliwości dla kreatywności, innowacji i udoskonaleń.
 • Wiedzą, że innowacje mogą mieć zastosowanie do wyrobów, procesów, marketingu, struktur organizacyjnych oraz modeli biznesowych.
 • Ustalają jasne cele dla innowacji na podstawie zrozumienia rynku i pojawiających się szans oraz wspierają ich osiąganie poprzez odpowiednie polityki i zasoby.
 • Wykorzystują ustrukturyzowane podejście do generowania kreatywnych pomysłów i ustalania dla nich priorytetów.
 • Testują i dopracowują najbardziej obiecujące pomysły, alokując zasoby do ich realizacji w odpowiednich ramach czasowych.
 • Przekładają pomysły na rzeczywistość w czasie zapewniającym maksymalizację możliwych do osiągnięcia korzyści.

Przywództwo oparte na wizji, inspiracji i uczciwości

Doskonałe organizacje mają liderów, którzy kształtują przyszłość i realizują zamierzenia, pełniąc rolę wzorów do naśladowania pod względem wartości i etyki.

Rozwiń zasadę

W praktyce obserwujemy, że doskonałe organizacje mają liderów którzy:

 • Swoimi działaniami i zachowaniami inspirują pracowników i budują kulturę zaangażowania, poczucia współwłasności, upełnomocnienia, doskonalenia i odpowiedzialności.
 • Są orędownikami wartości organizacji i wzorami do naśladowania pod względem uczciwości, odpowiedzialności społecznej i etycznego zachowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, i w ten sposób budują i wzmacniają wizerunek organizacji.
 • Ustalają i komunikują jasny kierunek strategiczny, jednoczą pracowników, tak aby uważali misję, wizję i cele organizacji za wspólne i dążyli do ich osiągnięcia.
 • Są elastyczni, wykazują zdolność do podejmowania rozsądnych decyzji w odpowiednim momencie, w oparciu o dostępne informacje, wiedzę i wcześniejsze doświadczenia, z uwzględnieniem potencjalnych skutków tych decyzji.
 • Rozumieją, że utrzymanie trwałej przewagi zależy od ich umiejętności szybkiego uczenia się i błyskawicznego reagowania kiedy jest to konieczne.
 • Promują kulturę, która wspiera generowanie nowych idei i nowych sposobów myślenia, tak aby zachęcić do innowacji i rozwoju organizacyjnego.
 • Zapewniają przejrzystość swoich działań i są odpowiedzialni wobec stron zainteresowanych i społeczeństwa jako całości oraz zapewniają, że ich pracownicy zachowują się etycznie, odpowiedzialnie i uczciwie.

Elastyczne zarzadzanie

Doskonałe organizacje są powszechnie znane ze swojej zdolność do identyfikowania i skutecznego reagowania na pojawiające się szanse i zagrożenia.

Rozwiń zasadę

W praktyce obserwujemy, że doskonałe organizacje:

 •  Używają mechanizmów identyfikacji zmian w swoim otoczeniu zewnętrznym oraz przekładają je na potencjalne przyszłe scenariusze dla swojej organizacji.
 • Przekładają swoje strategie na odpowiednio dopasowane procesy, projekty i struktury organizacyjne zapewniające, że zmiany mogą być realizowane z odpowiednią szybkością w całym łańcuchu wartości.
 • Tworzą racjonalny i spójny zestaw wskaźników pomiaru procesów i mierników rezultatów, który umożliwia przegląd skuteczności i efektywności kluczowych procesów oraz ich wkładu w realizację celów strategicznych.
 • Wykorzystują dane na temat obecnych wyników i zdolności procesów, jak również odpowiednie dane porównawcze do stymulowania kreatywności, innowacji i doskonalenia.
 • Efektywnie zarządzają zmianą poprzez ustrukturyzowane zarządzanie projektami i ukierunkowane doskonalenie procesów.
 • Szybko dostosowują swoją strukturę organizacyjną, tak aby wspierała realizację celów strategicznych.
 • Oceniają i rozwijają portfel technologii w celu poprawy elastyczności procesów, projektów i organizacji. 

Odnoszenie sukcesów dzięki talentom pracowników

Doskonałe organizacje cenią swoich pracowników i tworzą kulturę upełnomocnienia, zapewniającą osiąganie celów zarówno organizacyjnych, jak i osobistych. 

Rozwiń zasadę

W praktyce obserwujemy, że doskonałe organizacje:

 • Definiują umiejętności, kompetencje i docelowe poziomy wyników dla pracowników, potrzebne do realizacji misji, wizji i celów strategicznych.
 • Skutecznie planują, jak przyciągać, rozwijać i utrzymywać talenty niezbędne do zaspokojenia tych potrzeb.
 • Dopasowują cele indywidualne i zespołowe oraz nadają pracownikom uprawnienia pozwalające wykorzystać ich pełen potencjał w duchu prawdziwego partnerstwa.
 • Zapewniają zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym w realiach łączności „24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu”, globalizacji oraz nowych sposobów pracy.
 • Szanują i potrafią wykorzystać różnorodność swoich pracowników, społeczności i rynków, którym organizacja służy.
 • Rozwijają umiejętności i kompetencje pracowników, aby zapewnić ich przyszłą mobilność i zatrudnialność.
 • Zachęcają pracowników to bycia ambasadorami wizerunku i reputacji organizacji.
 • Motywują pracowników do angażowania się w doskonalenie i innowacje oraz wyrażają uznanie dla ich wysiłków i osiągnięć.
 • Rozumieją potrzeby pracowników w zakresie komunikacji i stosują odpowiednie strategie i narzędzia dla utrzymania dialogu.

Utrzymywanie doskonałych wyników

Doskonałe organizacje trwale osiągają doskonałe wyniki, które spełniają zarówno krótko- jak i długookresowe potrzeby zainteresowanych stron w otoczeniu, w którym działają. 

Rozwiń zasadę

W praktyce obserwujemy, że doskonałe organizacje:

 • Gromadzą informacje na temat potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych, jako materiał wejściowy do opracowywania i dokonywania przeglądów strategii i wspierających ją polityk. Pozostają przy tym ciągle przygotowane na wszelkie zmiany.
 • Określają i rozumieją kluczowe wyniki niezbędne do realizacji swojej misji oraz oceniają postęp w osiąganiu wizji oraz celów strategicznych.
 • Definiują i stosują zrównoważony zestaw wyników do oceny postępów i uzyskania poglądu na długo- i krótkookresowe priorytety oraz zarządzania oczekiwaniami kluczowych stron zainteresowanych.
 • Wdrażają strategię i wspierające ją polityki w systematyczny sposób, tak aby osiągnąć zamierzony zestaw wyników z jasno zdefiniowanymi związkami przyczynowo-skutkowymi.
 • Ustalają mierzalne cele w oparciu o porównania wyników z innymi organizacjami, swoje aktualne i potencjalne zdolności organizacyjne oraz cele strategiczne.
 • Dokonują oceny osiągniętych wyników, tak aby poprawiać wyniki działalności w przyszłości i zapewniać trwałe korzyści wszystkim stronom zainteresowanym.
 • Zapewniają wysoki poziom zaufania zainteresowanych stron poprzez przyjęcie skutecznych mechanizmów określania przyszłych scenariuszy i efektywnego zarządzania ryzykami strategicznymi, operacyjnymi i finansowymi.
 • Zapewniają przejrzystość raportowania finansowego i pozafinansowego dla właściwych stron zainteresowanych, w tym dla instytucji nadzorujących, zgodnie z ich oczekiwaniami.
 • Zapewniają, że liderzy dysponują dokładnymi i wystarczającymi informacjami, na podstawie których mogą w odpowiednim czasie podejmować decyzje.
© 2011 Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie - malin.pl.