Kryteria Modelu EFQM

1. Przywództwo

Definicja

Doskonałe organizacje mają liderów, którzy kształtują przyszłość i realizują zamierzenia pełniąc rolę wzorów do naśladowania w zakresie wartości i etyki oraz budzą zaufanie w każdych okolicznościach. Są elastyczni i sprawiają, że organizacja przewiduje i reaguje na zmiany w odpowiednim czasie, co zapewnia jej ciągły sukces. 

1a. Liderzy tworzą misję, wizję, wartości i zasady etyczne oraz pełnią rolę wzorów do naśladowania. 

1b. Liderzy definiują, monitorują i dokonują przeglądów systemu zarządzania i wyników organizacji oraz są siłą napędową dla ich doskonalenia.

1c. Liderzy angażują się w relacje z zewnętrznymi stronami zainteresowanymi.

1d. Liderzy wzmacniają kulturę doskonałości wspólnie z pracownikami organizacji.

1e. Liderzy zapewniają, że organizacja jest elastyczna i skutecznie zarządza zmianą.

2. Strategia

Definicja

Doskonałe organizacje wdrażają swoją misję i wizję poprzez opracowanie strategii skoncentrowanej na zainteresowanych stronach. Polityki, plany, cele i procesy są opracowywane i wdrażane w celu realizacji strategii.

2a. Strategia opiera się na zrozumieniu potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron oraz zewnętrznego otoczenia.

2b. Strategia opiera się na zrozumieniu własnych wyników i zdolności.

2c. Strategia i wspierające ją polityki są opracowywane, przeglądane i aktualizowane.

2d. Strategia i wspierające ją polityki są komunikowane, wdrażane i monitorowane.

3. Pracownicy

Definicja

Doskonałe organizacje cenią swoich pracowników i tworzą kulturę, która umożliwia osiąganie celów organizacyjnych i osobistych we wzajemnie korzystny sposób. Organizacje te rozwijają kompetencje swoich pracowników i propagują zasady sprawiedliwości i równości. Dbają o swoich pracowników, komunikują się z nimi, wynagradzają ich i wyrażają im uznanie w sposób, który ich motywuje i sprawia, że pracownicy z zaangażowaniem wykorzystują swoje umiejętności i wiedzę dla dobra organizacji.

3a. Plany dotyczące zasobów ludzkich wspierają realizację strategii organizacji.

3b. Wiedza i kompetencje pracowników są rozwijane.

3c. Pracownicy są ukierunkowani na cele organizacji, angażowani i upełnomocniani.

3d. Pracownicy skutecznie komunikują się w całej organizacji .

3e. Pracownicy są wynagradzani, wyraża się im uznanie i otacza opieką.

4. Partnerstwo i zasoby

Definicja

Doskonałe organizacje planują i zarządzają swoimi relacjami z partnerami zewnętrznymi i dostawcami oraz zarządzają wewnętrznymi zasobami w celu wspierania realizacji strategii oraz polityk oraz zapewnienia efektywności procesów. Zapewniają również skuteczne zarządzanie swoim wpływem na środowisko i społeczeństwo.

4a. Organizacją zarządza relacjami z partnerami i dostawcami dla zapewnienia trwałych korzyści.

4b. Organizacją zarządza finansami dla zapewnienia trwałego sukcesu.

4c. Organizacją zarządza budynkami, wyposażeniem, materiałami i zasobami naturalnymi w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

4d. Organizacją zarządza technologią w celu wsparcia realizacji strategii.

4e. Organizacją zarządza informacją i wiedzą w celu zapewnienia skutecznego podejmowania decyzji oraz budowania potencjału organizacji.

5. Procesy, produkty i usługi

Definicja

Doskonałe organizacje projektują, zarządzają i doskonalą procesy w celu generowania coraz większej wartości dla klientów i innych stron zainteresowanych.

5a. Organizacja projektuje procesy i zarządza nimi w celu optymalizacji wartości dla stron zainteresowanych.

5b. Organizacja opracowuje produkty i usługi w celu tworzenia optymalnej wartości dla klientów.

5c. Organizacja skutecznie promuje i wprowadza na rynek produkty i usługi.

5d. Organizacja wytwarza i dostarcza produkty i usługi oraz zarządza nimi.

5e. Organizacja zarządza relacjami z klientami i doskonali je.

6. Klienci - wyniki

Definicja

Doskonałe organizacje osiągają i utrzymują bardzo dobre wyniki, które spełniają lub przekraczają potrzeby i oczekiwania klientów.

W praktyce obserwujemy, że doskonałe organizacje:

 • Wykorzystują zestaw mierników postrzegania oraz powiązanych wskaźników, aby określić czy strategia oparta na potrzebach i oczekiwaniach klientów oraz wspierające ją polityki zostały pomyślnie wdrożone.
 • Ustalają jasne cele dla kluczowych wyników w relacjach z klientami w oparciu o potrzeby i oczekiwania swoich klientów, zgodnie z wybraną przez siebie strategią.
 • Segmentują wyniki, aby zrozumieć doświadczenia, potrzeby i oczekiwania określonych grup klientów.
 • Wykazują poprawiające się lub utrzymujące się na dobrym poziomie wyniki w relacjach z klientami na przestrzeni co najmniej 3 lat.
 • Dobrze rozumieją powody i czynniki leżące u podstaw obserwowanych trendów oraz wpływ tych wyników na inne wskaźniki, mierniki postrzegania i powiązane rezultaty. Mają pewność odnośnie swych przyszłych działań i ich wyników rozumiejąc łączące je związki przyczynowo-skutkowe.
 • Rozumieją, jak ich kluczowe wyniki w relacjach z klientami wypadają w porównaniu z wynikami podobnych organizacji i wykorzystują te informacje, tam gdzie jest to możliwe, do ustalania mierzalnych celów. 

6a. Mierniki postrzegania

6b. Wskaźniki wewnętrzne


7. Pracownicy - wyniki

Definicja

Doskonałe organizacje osiągają i utrzymują bardzo dobre wyniki, które spełniają lub przekraczają potrzeby i oczekiwania pracowników.

 W praktyce obserwujemy, że doskonałe organizacje:

 • Wykorzystują zestaw mierników postrzegania oraz powiązanych wskaźników, aby określić czy strategia oparta na potrzebach i oczekiwaniach pracowników oraz wspierające ją polityki zostały pomyślnie wdrożone.
 • Ustalają jasne cele dla kluczowych wyników w relacjach z pracownikami w oparciu o potrzeby i oczekiwania swoich pracowników, zgodnie z wybraną przez siebie strategią.
 • Segmentują wyniki, aby zrozumieć doświadczenia, potrzeby i oczekiwania określonych grup pracowników w organizacji.
 • Wykazują poprawiające się lub utrzymujące się na dobrym poziomie wyniki w relacjach z pracownikami na przestrzeni co najmniej 3 lat.
 • Dobrze rozumieją powody i czynniki leżące u podstaw obserwowanych trendów oraz wpływ tych wyników na inne wskaźniki i powiązane rezultaty.
 • Mają pewność odnośnie swych przyszłych działań i ich wyników rozumiejąc łączące je związki przyczynowo-skutkowe.
 • Rozumieją, jak ich kluczowe wyniki w relacjach z pracownikami wypadają w porównaniu z wynikami podobnych organizacji i wykorzystują te informacje, tam gdzie jest to możliwe, do ustalania mierzalnych celów. 

7a. Mierniki postrzegania

7b. Wskaźniki wewnętrzne


8. Społeczeństwo - wyniki

Definicja

Doskonałe organizacje osiągają i utrzymują bardzo dobre wyniki, które spełniają lub przekraczają potrzeby i oczekiwania odpowiednich stron zainteresowanych w ramach społeczeństwa.

W praktyce obserwujemy, że doskonałe organizacje:

 • Wykorzystują zestaw mierników postrzegania oraz powiązanych wskaźników, aby określić czy strategia oparta na potrzebach i oczekiwaniach zewnętrznych stron zainteresowanych oraz wspierające ją polityki zostały pomyślnie wdrożone.
 • Ustalają jasne cele dla kluczowych wyników w relacjach ze społeczeństwem w oparciu o potrzeby i oczekiwania społecznych stron zainteresowanych, zgodnie z wybraną przez siebie strategią.
 • Segmentują wyniki, aby zrozumieć doświadczenia, potrzeby i oczekiwania społecznych stron zainteresowanych.
 • Wykazują poprawiające się lub utrzymujące się na dobrym poziomie wyniki w relacjach ze społeczeństwem na przestrzeni co najmniej 3 lat.
 • Dobrze rozumieją powody i czynniki leżące u podstaw obserwowanych trendów oraz wpływ tych wyników na inne wskaźniki i powiązane rezultaty.
 • Mają pewność odnośnie swych przyszłych działań i ich wyników rozumiejąc łączące je związki przyczynowo-skutkowe.
 • Rozumieją, jak ich kluczowe wyniki w relacjach ze społeczeństwem wypadają w porównaniu z wynikami podobnych organizacji i wykorzystują te informacje, tam gdzie jest to możliwe, do ustalania mierzalnych celów. 

8a. Mierniki postrzegania

8b. Wskaźniki wewnętrzne


9. Wyniki biznesowe

Definicja

Doskonałe organizacje osiągają i utrzymują bardzo dobre wyniki, które spełniają lub przekraczają potrzeby i oczekiwania biznesowych stron zainteresowanych.

W praktyce obserwujemy, że doskonałe organizacje:

 • Tworzą zestaw finansowych i pozafinansowych wyników, aby określić czy strategia oparta na potrzebach i oczekiwaniach biznesowych stron zainteresowanych została pomyślnie wdrożona.
 • Ustalają jasne cele dla kluczowych wyników biznesowych w oparciu o potrzeby i oczekiwania biznesowych stron zainteresowanych, zgodnie z wybraną przez siebie strategią.
 • Segmentują wyniki, aby zrozumieć efektywność działań w poszczególnych obszarach organizacji oraz doświadczenia, potrzeby i oczekiwania biznesowych stron zainteresowanych.
 • Wykazują poprawiające się lub utrzymujące się na dobrym poziomie wyniki biznesowe na przestrzeni co najmniej 3 lat.
 • Dobrze rozumieją powody i czynniki leżące u podstaw obserwowanych trendów oraz wpływ tych wyników na inne wskaźniki i powiązane rezultaty.
 • Mają pewność odnośnie swych przyszłych działań i ich wyników rozumiejąc łączące je związki przyczynowo-skutkowe.
 • Rozumieją, jak ich kluczowe wyniki biznesowe wypadają w porównaniu z wynikami podobnych organizacji i wykorzystują te informacje, tam gdzie jest to możliwe, do ustalania mierzalnych celów. 

9a. Rezultaty biznesowe

9b. Wskaźniki biznesowe  

© 2011 Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie - malin.pl.