Korzyści stosowania Modelu EFQM

Model EFQM może stosować każda organizacja, niezależnie od wielkości, stopnia dojrzałości oraz sektora czy branży, którą reprezentuje. Główne korzyści z jego stosowania są następujące:

 • Identyfikacja mocnych stron oraz obszarów do poprawy
 • Zapewnienie skutecznej realizacji strategii organizacji
 • Usystematyzowanie, ukierunkowanie i zapewnienie efektywności procesu doskonalenia
 • Poprawa osiąganych wyników

Doskonalenie organizacji

Zarządzanie organizacją

Uczenie się
i
benchmarking

Zewnętrzne potwierdzenie osiągnięć

Doskonalenie organizacji

Doskonalenie organizacji to podstawowe zastosowanie Modelu EFQM. Polega ono na systematycznej realizacji cyklu samoocena-planowanie działań doskonalących-wdrażanie działań doskonalących. Patrz stosowanie modelu EFQM. Korzyści z wykorzystania Modelu EFQM do doskonalenia są następujące:

 • Diagnoza mocnych stron i obszarów do poprawy organizacji
 • Określenie poziomu doskonałości w poszczególnych kryteriach Modelu oraz organizacji jako całości
 • Trafne określenie priorytetów doskonalenia i opracowanie planu działania, którego realizacja skutecznie udoskonali system zarządzania oraz wyniki organizacji
 • Wyzwolenie inicjatywy i kreatywności pracowników oraz identyfikacja liderów doskonalenia

Zarządzanie organizacją

Model EFQM może służyć jako podstawa do budowy i rozwijania systemu zarządzania organizacją. Szczegółowa analiza systemu zarządzania i wyników organizacji z perspektywy 9 kryteriów Modelu oraz wykorzystanie logiki RADAR podczas samooceny przynosi następujące korzyści:

 • Uporządkowanie stosowanych podejść (praktyk, metod, narzędzi i systemów) wg struktury Modelu, zrozumienie powiązań między nimi, ustalenie, które podejścia organizacja powinna wzmacniać i upowszechniać oraz jakich podejść jej brakuje
 • Wprowadzenie metodycznej analizy wyników, która pozwala skutecznie nim zarządzać
 • Zrozumienie powiązań między działaniami a uzyskiwanymi wynikami
 • Ustalenie, jakie systematyczne przeglądy i pomiary organizacja powinna prowadzić, aby w pełni kontrolować i doskonalić swój potencjał i wyniki w długim okresie czasu

Ważną korzyścią jaką przynosi stosowanie Modelu jest wsparcie organizacji w konsekwentnej realizacji jej misji, wizji, strategii i celów. Stosowanie Modelu ukierunkowuje także organizację na uwzględnienie i spełnianie oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron (interesariuszy).

Uczenie się i benchmarking

Dzięki Modelowi EFQM kierownictwo organizacji oraz wszyscy uczestnicy zespołu samooceny nabywają kompleksową wiedzę nt organizacji oraz rozwijają swoje umiejętności menadżerskie. Zarówno menadżerowie, pracownicy, jak i organizacja jako całość otrzymuje nowe możliwości uczenia się poprzez:

 • Uczestnictwo w szkoleniach nt metod i narzędzi EFQM, co daje możliwość skorzystania z wieloletnich doświadczeń i dobrych praktyk najlepszych organizacji w Europie i poza nią
 • Wprowadzenie systematycznego procesu benchmarkingu
 • Uczestnictwo w sieciach współpracy i wymiany wiedzy EFQM : takich jak siec członkowska EFQM czy Klub EFQM w Polsce

Zewnętrzne potwierdzenie osiągnięć

Organizacje stosujące Model EFQM mogą aplikować o prestiżowe nagrody i wyróżnienia uznawane w całej Europie. Proces przyznawania wyróżnień jest prowadzony ściśle wg wymagań EFQM, aplikanci zyskują obiektywną zewnętrzną ocenę oraz raport z wartościową informację zwrotną. Dołączają do europejskiego grona laureatów wyróżnień EFQM. Patrz wyróżnienia EFQM.

Osiągnięcie wielu korzyści możliwe jest już po pierwszym cyklu wdrażania Modelu EFQM. Jednak skorzystanie z pełni możliwości Modelu oraz osiągnięcie znacznych postępów w doskonaleniu wymaga jego systematycznego stosowania – czyli corocznego przeprowadzania cyklu samooceny, planowania i realizacji działań doskonalących. Nie ma jednak bardziej efektywnej i kompleksowej metody doskonalenia - dlatego nie warto czekać!

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z Modelem Doskonałości EFQM i do jego stosowania.

© 2011 Umbrella Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie - malin.pl.